Algemene Voorwaarden

 1. Gebruiksvoorwaarden van website

Deze pagina (samen met de hierin genoemde documenten) omvat de gebruiksvoorwaarden die van toepassing zijn op uw gebruik van onze website www.icompario.com (onze website), als gast of als geregistreerde gebruiker. Lees deze gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door voordat u onze website gebruikt, aangezien deze van toepassing zijn op uw gebruik van onze website. Door gebruik te maken van onze website, bevestigt u dat u deze gebruiksvoorwaarden aanvaardt en dat u ermee akkoord gaat deze op te volgen. Als u niet akkoord gaat met deze gebruiksvoorwaarden, mag u onze website niet gebruiken.

 1. Informatie over ons

Onze website wordt beheerd door Radius Payment Solutions Ltd (Wij). Wij zijn een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid onder het recht van Engeland en Wales, met bedrijfsnummer 08260702 en maatschappelijke zetel te Eurocard Centre, Herald Drive, Crewe CW1 6EG, Verenigd Koninkrijk.

 1. Wijzigingen aan deze voorwaarden

We kunnen deze voorwaarden te allen tijde herzien door deze pagina bij te werken. U wordt verwacht deze pagina regelmatig te controleren zodat u alle wijzigingen hebt gezien, aangezien deze bindend zijn voor u. Sommige bepalingen in deze gebruiksvoorwaarden kunnen ook worden vervangen door bepalingen of mededelingen die elders op onze website zijn gepubliceerd.

 1. Wijzigingen aan onze website

Het is mogelijk dat wij nu en dan onze website bijwerken en wij kunnen de inhoud te allen tijde wijzigen. De inhoud op onze website kan te allen tijde achterhaald zijn en wij zijn niet verplicht om dit materiaal bij te werken. Indien nodig kunnen wij de toegang tot onze website blokkeren of definitief afsluiten.

Wij bieden geen garantie dat onze website, of de inhoud ervan, vrij is van fouten of weglatingen.

 1. Toegang tot onze website

De toegang tot onze website is toegestaan op tijdelijke basis. Wij kunnen zonder voorafgaande kennisgeving de volledige of een deel van onze website opschorten, intrekken, stopzetten of wijzigen. Wij zijn niet aansprakelijk als onze website om enige reden en op eender welk moment of voor een bepaalde periode niet beschikbaar is.

U bent verantwoordelijk om alle noodzakelijk geachte regelingen te treffen voor toegang tot onze website.

U bent ook verantwoordelijk voor het verzekeren dat alle personen die onze website gebruiken via uw internetverbinding zich bewust zijn van deze gebruiksvoorwaarden en andere toepasselijke voorwaarden en deze opvolgen.

 1. Uw account en wachtwoord

Als een gebruikersidentificatiecode, wachtwoord of andere informatie kiest of van ons krijgt als onderdeel van onze beveiligingsprocedures, moet u deze informatie vertrouwelijk behandelen. U mag deze niet doorgeven aan derden.

Wij hebben het recht om elke gebruikersidentificatiecode of wachtwoord, ongeacht of deze door u is gekozen of door ons werd toegewezen, te allen tijde uit te schakelen indien u redelijkerwijs niet voldoet aan een van de bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden.

Als u weet of vermoedt dat iemand anders dan u uw gebruikersidentificatiecode of wachtwoord kent, moet u ons hiervan op de hoogte stellen via mail@ukfuels.co.uk.

 1. Intellectuele eigendomsrechten

Wij zijn de eigenaar of de licentiehouder van alle intellectuele eigendomsrechten op onze website en in het gepubliceerde materiaal. Deze werken zijn beschermd door auteursrechten en verdragen over de hele wereld. Alle dergelijke rechten zijn voorbehouden.

U kunt één exemplaar afdrukken en fragmenten van elke pagina van onze website downloaden voor uw persoonlijk gebruik en u kunt de aandacht van anderen in uw organisatie vestigen op de inhoud die op onze website wordt geplaatst.

U mag de papieren of digitale kopieën van materialen die u ofwel afgedrukt ofwel gedownload hebt, niet wijzigen, en u mag geen illustraties, foto’s, video- of audiofragmenten of grafische afbeeldingen gebruiken los van de bijbehorende tekst.

Onze status (en die van aangewezen medewerkers) als auteurs van de inhoud op onze website moet altijd worden erkend.

U mag geen deel van de inhoud op onze website gebruiken voor commerciële doeleinden zonder een licentie te verkrijgen van ons of onze licentiegevers.

Als u een deel van onze website afdrukt, kopieert of downloadt in strijd met deze gebruiksvoorwaarden, zal uw recht om onze website te gebruiken onmiddellijk ophouden en moet u, naar ons goeddunken, kopieën van de materialen die u heeft gemaakt, terugbezorgen of vernietigen.

 1. Vertrouwen op geplaatste informatie

De inhoud op onze website is alleen bedoeld als algemene informatie. Het is niet bedoeld als advies waarop u kunt vertrouwen. U dient professioneel of gespecialiseerd advies te verkrijgen voordat u al dan niet actie onderneemt op basis van de inhoud van onze website.

Hoewel wij redelijke inspanningen doen om de informatie op onze website actueel te houden, kunnen wij niet uitdrukkelijk of impliciet stellen, waarborgen of garanderen dat de inhoud op onze website juist, volledig of up-to-date is.

 1. Onze aansprakelijkheid

Niets in deze gebruiksvoorwaarden sluit uit of beperkt onze aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel voortvloeiend uit onze nalatigheid, of onze frauduleuze of misleidende voorstelling of enige andere aansprakelijkheid die niet kan worden uitgesloten of beperkt door de Engelse wet.

Voor zover wettelijk is toegestaan, sluiten wij alle voorwaarden, garanties, voorstellingen of andere voorwaarden uit die hetzij uitdrukkelijk of impliciet op onze website of op de inhoud ervan van toepassing zijn.

Wij zijn niet aansprakelijk voor enig verlies of schade geleden door de gebruiker, zowel contractueel of door een onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), schending van wettelijke verplichtingen of anderszins, ook al had dit kunnen worden voorzien, ten gevolge van of in verband met:

 • het gebruik of onvermogen om onze website te gebruiken; of
 • het gebruik of vertrouwen op inhoud die op onze website wordt weergegeven.
 • Let op dat we met name niet aansprakelijk zijn voor:
 • verlies van winst, verkoop, zaken of inkomsten;
 • onderbreking van de bedrijfsvoering;
 • verlies van verwachte besparingen;
 • verlies van zakelijke kansen, goodwill of reputatie; of
 • enig(e) indirect(e) of daaruit volgend verlies of schade.

Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies of schade veroorzaakt door een virus, verdeelde denial-of-service-aanval of ander technisch schadelijk materiaal dat uw computerapparatuur, computerprogramma’s, data of ander eigen materiaal kan besmetten als gevolg van uw gebruik van onze website of het downloaden van inhoud op de website of elke gekoppelde website.

Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites die via links op onze website worden geopend. Dergelijke links mogen niet worden geïnterpreteerd als een goedkeuring van de gekoppelde websites door ons. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies dat of schade die voortvloeit uit uw gebruik ervan.

 1. Content uploaden op onze website

Elke keer dat u gebruikmaakt van een functie waarmee u content kunt uploaden naar onze website, of om contact te maken met andere gebruikers van onze website, moet u voldoen aan de contentnormen zoals uiteengezet in ons Beleid voor aanvaardbaar gebruik. U garandeert dat dergelijke bijdragen aan deze normen voldoen en u bent aansprakelijk tegenover ons en vrijwaart ons voor eventuele schendingen van deze garantie.

Alle content die u uploadt naar onze website wordt beschouwd als niet-vertrouwelijk en niet-eigendomsrechtelijk en we hebben het recht om die content te gebruiken, te bewaren, te kopiëren en te verspreiden en ter beschikking te stellen aan derden. Wij hebben ook het recht om uw identiteit bekend te maken aan derden die beweren dat content die door u op onze website werd geplaatst of geüpload, een schending inhoudt van hun intellectuele eigendomsrechten of van hun recht op privacy.

Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk tegenover derden voor de content of de juistheid van de content die door u of enige andere gebruiker van onze website is geplaatst.

Wij hebben het recht om elk bericht dat u op onze website plaatst te verwijderen indien, naar onze mening, uw bericht niet voldoet aan de contentnormen in ons Beleid voor aanvaardbaar gebruik.

 1. Virussen, hacken en andere overtredingen

U mag onze website niet misbruiken door bewust virussen, Trojaanse paarden, wormen, logic bombs of ander materiaal te introduceren dat (technisch) schadelijk is. U mag niet proberen onbevoegde toegang te verkrijgen tot onze website, de server waarop onze website is opgeslagen of een server, computer of database die is gekoppeld aan onze website. U mag onze website niet aanvallen via een denial-of-service-aanval of een verdeelde denial-of-service-aanval.

Als u deze bepaling overtreedt, pleegt u een misdrijf in strijd met de Computer Misuse Act 1990. Dergelijke overtredingen worden door ons aan de bevoegde rechtshandhavingsinstanties gemeld en we zullen samenwerken met deze autoriteiten en uw identiteit aan hen bekendmaken. In geval van een dergelijke overtreding, vervalt uw recht om onze website te gebruiken onmiddellijk.

 1. Links naar onze website

U mag een link instellen naar onze startpagina, op voorwaarde dat u dit doet op een eerlijke en wettige manier en onze reputatie niet schaadt of er voordeel mee haalt. U mag geen link instellen op een manier die enige vorm van samenwerking, goedkeuring of onderschrijving veronderstelt van onze kant waar dat niet het geval is.

U mag geen link instellen naar onze website vanaf een website waarvan u niet de eigenaar bent.

Onze website mag niet in een frame op een andere website worden geplaatst, en u mag ook geen link maken naar een ander deel van onze website dan de startpagina. Wij behouden ons het recht voor om het recht op links zonder kennisgeving in te trekken. De website waarop u de link instelt, moet in alle opzichten voldoen aan de contentnormen die zijn uiteengezet in ons Beleid voor aanvaardbaar gebruik.

Wilt u gebruikmaken van content op onze website anders dan hierboven vermeld, neem dan contact op via mail@ukfuels.co.uk.

 1. Links en bronnen van derden op onze website

Waar onze website links bevat naar andere websites en bronnen die door derden worden verstrekt, worden deze links alleen ter informatie verstrekt en zijn deze volledig op eigen risico toegankelijk. Wij onderschrijven deze websites of bronnen niet en hebben geen controle over de content van deze website of bronnen, en aanvaarden geen verantwoordelijkheid ervoor of voor eventuele schade die het gevolg is van uw gebruik ervan.

 1. Jurisdictie en toepasselijke wetgeving

De Engelse rechtbanken hebben exclusieve jurisdictie over claims die voortvloeien uit of verband houden met een bezoek aan onze website, hoewel wij het recht behouden om een procedure tegen u te beginnen voor de inbreuk op deze voorwaarden in uw land van verblijf of een ander relevant land. Deze voorwaarden zijn onderworpen aan de Engelse wetgeving.

 1. Contact

Om contact op te nemen met ons, stuurt u een e-mail naar mail@ukfuels.co.uk.

Bedankt voor uw bezoek aan onze website.