Algemene Voorwaarden

 1. Algemene gebruiksvoorwaarden website

In deze pagina (samen met de daarin vermelde documenten) staan de gebruiksvoorwaarden voor het gebruik van onze website www.icompario.com (onze website), hetzij als gast of als geregistreerde gebruiker. Lees deze gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door voordat u gebruikmaakt van onze website, aangezien deze voorwaarden van toepassing zijn op uw gebruik van onze website. Door gebruik te maken van onze website, bevestigt u dat u deze gebruiksvoorwaarden accepteert en zult naleven. Wanneer u niet akkoord gaat met deze gebruiksvoorwaarden, dient u deze website niet te gebruiken.

 1. Informatie over ons

Onze website is een website beheerd door Radius Payment Solutions Ltd (Wij). Wij zijn een naamloze vennootschap geregistreerd in Engeland en Wales onder ondernemingsnummer 8260702 en hebben onze maatschappelijke zetel in Eurocard Centre, Herald Drive, Crewe CW1 6EG.

 1. Wijzigingen in deze voorwaarden

Wij kunnen deze gebruiksvoorwaarden te allen tijde herzien door deze pagina te wijzigen. U wordt verwacht deze pagina van tijd tot tijd te controleren om op de hoogte te blijven van de wijzigingen, aangezien deze bindend zijn voor u. Sommige bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden kunnen mogelijk vervangen worden door bepalingen of mededelingen die elders op onze website worden gepubliceerd.

 1. Wijzigingen op onze website

Wij kunnen onze website van tijd tot tijd bijwerken en de content op elk gewenst moment wijzigen. De content op onze website kan verouderd zijn, en wij zijn niet verplicht om de content bij te werken. Als wij dit nodig achten, kunnen wij de toegang tot onze website stopzetten of definitief opheffen.

Wij garanderen niet dat onze website, of de content ervan, vrij is van fouten of weglatingen.

 1. Toegang tot onze website

Toegang tot onze website is toegestaan op tijdelijke basis. We kunnen zonder voorafgaande kennisgeving onze website geheel of gedeeltelijk opschorten, intrekken of annuleren. Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden indien om welke reden en op welk moment dan ook onze website niet beschikbaar is voor een bepaalde periode.

U bent verantwoordelijk voor het regelen van alles wat nodig is om toegang te hebben tot onze website.

Tevens is het uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat alle personen die toegang hebben tot onze website via uw internetverbinding, op de hoogte zijn van deze gebruiksvoorwaarden en andere toepasselijke voorwaarden en dat ze hieraan voldoen.

 1. Uw account en wachtwoord

Als een gebruikersidentificatiecode, wachtwoord of een andere informatie als onderdeel van onze beveiligingsprocedures heeft opgevraagd of verkregen, dan moet u deze informatie als vertrouwelijk behandelen. U mag deze informatie niet vrijgeven aan derden.

Wij behouden het recht om een gebruikersidentificatiecode of wachtwoord, hetzij door u gekozen of door ons toegewezen, op elk gewenst moment uit te schakelen indien u naar ons redelijke inzicht niet voldoet aan een van de bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden.

Als u weet of vermoedt dat iemand anders uw gebruikersidentificatiecode of wachtwoord kent, moet u ons hiervan op de hoogte stellen via mail@ukfuels.co.uk.

 1. Intellectuele eigendomsrechten

Wij zijn de eigenaar of de licentiehouder van alle intellectuele eigendomsrechten op onze website en het gepubliceerde materiaal op onze website. Deze werken zijn beschermd door auteursrechten en verdragen van over de hele wereld. Al deze rechten zijn voorbehouden.

U kunt één exemplaar afdrukken, en kunt u extracten van elke/alle pagina(s) van onze website voor uw persoonlijk gebruik downloaden en u kunt de aandacht van anderen in uw organisatie vragen voor de geplaatste content op onze website.

U mag het papier of de digitale kopieën van de materialen die u op welke wijze dan ook hebt afgedrukt of gedownload niet wijzigen, en u mag geen illustraties, foto’s, video- of audiosequenties of grafische afbeeldingen los van de bijbehorende tekst gebruiken.

Onze status (en die van de geïdentificeerde bijdragers) als auteurs van de content op onze website moet altijd worden erkend.

U mag geen enkel deel van de content van onze website gebruiken voor commerciële doeleinden zonder voorafgaande licentie van ons of onze licentiegevers.

Als u een gedeelte van onze website afdrukt, kopieert of downloadt in strijd met deze gebruiksvoorwaarden, zal uw recht om onze website te gebruiken onmiddellijk komen te vervallen en moet u, naar keuze, de kopieën van de materialen die u heeft gemaakt, terugbrengen of vernietigen.

 1. Vertrouwen op geplaatste informatie

De content van onze website wordt alleen gegeven voor algemene informatie. Het is niet bedoeld als advies waarop u kunt vertrouwen. U dient professioneel of gespecialiseerd advies te verkrijgen voordat u op basis van de content van onze website actie onderneemt of zich hiervan weerhoudt.

Alhoewel wij redelijke inspanningen doen om de informatie op onze website te actualiseren, doen wij geen uitspraken, geven wij geen garanties of waarborgen niet, hetzij uitdrukkelijk of impliciet, dat de content op onze website accuraat, compleet of up-to-date is.

 1. Onze aansprakelijkheid

Niets in deze gebruiksvoorwaarden sluit onze aansprakelijkheid uit voor de dood of het letsel dat voortvloeit uit onze nalatigheid, of onze fraude of frauduleuze misleiding of enige andere aansprakelijkheid die niet uitgesloten of beperkt wordt door de Engelse wetgeving.

Voor zover wettelijk toegestaan, sluiten we alle voorwaarden, garanties, vertegenwoordigingen of andere voorwaarden uit die van toepassing kunnen zijn op onze website of op de content ervan, hetzij uitdrukkelijk of impliciet.

We kunnen door geen enkele gebruiker aansprakelijk gesteld worden voor enig verlies of schade, zowel contractueel, bij onrechtmatige daden (inclusief nalatigheid), schending van wettelijke verplichting of anderszins, zelfs indien voorzien, ontstaan onder of in verband met:

 • gebruik van onze website of het niet kunnen gebruiken van onze website; of
 • gebruik van of vertrouwen op de content die op onze website wordt weergegeven
 • Houd er rekening mee dat we met name niet aansprakelijk zijn voor:
 • verlies van winst, verkoop, bedrijf of inkomsten;
 • zakelijke onderbreking;
 • verlies van verwachte besparingen;
 • verlies van zakelijke kansen, goodwill of reputatie; of
 • enige indirecte of gevolgschade of schade.

Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies of schade veroorzaakt door een virus, gedistribueerde ontkenningsaanval of ander technisch schadelijk materiaal dat uw computerapparatuur, computerprogramma’s, data of ander materiaal kan besmetten door uw gebruik van onze website, of vanwege het downloaden van content van de website, of een gekoppelde website.

Wij aanvaren geen verantwoordelijkheid voor de content van gekoppelde websites via onze website. Dergelijke links moeten niet geïnterpreteerd worden als een goedkeuring door ons van de gekoppelde websites. Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies of schade die voortvloeit uit uw gebruik ervan.

 1. Uploaden van content naar onze website

Wanneer u gebruikmaakt van een functie waarmee u content kunt uploaden naar onze website, of om contact te maken met andere gebruikers van onze website, moet u voldoen aan de normen voor content die zijn opgenomen in ons Aanvaardbaar Gebruiksbeleid. U garandeert dat dergelijke bijdragen aan deze normen voldoen en u bent voor ons aansprakelijk en vrijwaart ons voor eventuele schending van deze garantie.

Eventuele content die u uploadt naar onze website wordt beschouwd als niet-vertrouwelijk en bevat geen eigendomsrecht en we hebben het recht om deze content te gebruiken, bewaren, kopiëren, verspreiden en ter beschikking te stellen aan derden. Wij hebben ook het recht uw identiteit bekend te maken aan derden die beweren dat de content die u op de website hebt geplaatst of geüpload een inbreuk vormt op hun intellectuele eigendomsrechten of van hun recht op privacy.

We kunnen niet verantwoordelijk of aansprakelijk gesteld worden door derden voor de content of de juistheid van content die door u of een andere gebruiker van onze website wordt geplaatst.

Wij hebben het recht om berichten die u op onze website plaatst, te verwijderen indien ze, naar onze mening, niet voldoen aan de normen voor content omschreven in ons Aanvaardbaar Gebruiksbeleid.

 1. Virussen, hacking en andere misdrijven

U mag onze website niet misbruiken door opzettelijk een virus, trojaans paard, worm, logische bom of ander materiaal dat schadelijk of technisch schadelijk is te introduceren. U mag niet proberen onbevoegd toegang te verkrijgen tot onze website, de server waarop onze website is opgeslagen of een server, computer of database die verbonden is met onze website. U mag onze website niet aanvallen via een aanval op de dienst of een gedistribueerde ontkenningsaanval.

Met het overtreden van deze bepaling, pleegt u een misdrijf in het kader van de Computer Misuse Act (wet inzake computermisbruik) 1990. Wij zullen dergelijke overtredingen aan de bevoegde wetshandhavingsinstanties melden en we zullen samenwerken met deze autoriteiten door uw identiteit aan hen bekend te maken. In geval van een dergelijke overtreding, komt uw recht om onze website te gebruiken onmiddellijk ter vervallen.

 1. Koppeling naar onze website

U mag naar onze homepage linken, op voorwaarde dat u dit doet op een eerlijke en juridische manier en onze reputatie niet schaadt en er niet van profiteert, maar u mag geen koppeling opstellen op een dusdanige manier dat het een vorm van samenwerking, akkoord of goedkeuring van onze kant suggereert waar deze niet bestaat.

U mag geen link naar onze website maken op een website die niet door u wordt beheert.

Onze website mag niet worden geframed op een andere website, en u mag ook geen koppeling maken naar een deel van onze website anders dan de homepage. Wij behouden ons het recht voor om de toestemming voor de link zonder voorafgaande kennisgeving in te trekken. De website waarin u de link plaatst, moet in alle opzichten voldoen aan onze normen voor content omschreven in ons Aanvaardbaar Gebruiksbeleid.

Als u gebruik wilt maken van content op onze website anders dan hierboven vermeld, neem dan contact op via mail@ukfuels.co.uk.

 1. Links en bronnen van derden op onze website

Waar onze website links bevat naar andere websites en bronnen die door derden worden verstrekt, worden deze links uitsluitend ter informatie verstrekt en het gebruik van deze links is volledig op uw eigen risico. Wij moedigen deze websites of bronnen niet aan en hebben geen controle over de content van deze websites of bronnen en nemen geen verantwoordelijkheid hiervoor of voor eventueel verlies of schade voortvloeiende uit het gebruik ervan.

 1. Jurisdictie en toepasselijke wetgeving

De Engelse rechtbanken hebben exclusieve jurisdictie over aanspraken die voortvloeien uit of verband houden met een bezoek aan onze website, echter wij behouden het recht om een procedure aan te gaan bij inbreuk op deze voorwaarden in uw land van verblijf of in een ander relevant land. Deze voorwaarden zijn onderworpen aan de Engelse wetgeving.

 1. Contact met ons opnemen

Om contact met ons op te nemen, kunt u een e-mail sturen naar mail@ukfuels.co.uk.

Hartelijk bedankt voor uw bezoek aan onze website.